dcsimg

Ceraceopsis ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Ceraceopsis is a fungal genus in the class Agaricomycetes. It has not yet been placed in any order or family. A monotypic genus, it contains the single corticioid species Ceraceopsis verruculosa, found growing on dead deciduous wood in Venezuela. The type collection was made in June 1997, in Yutajé (Amazonas State). Ceraceopsis was circumscribed by mycologists Kurt Egon Hjortstam and Leif Ryvarden in 2007.[1]

References

  1. ^ Hjortstam K, Ryvarden L. (2007). Studies in corticioid fungi from Venezuela III (Basidiomycotina, Aphyllophrales). Synopsis Fungorum. Vol. 23. Oslo, Norway: Fungiflora. pp. 56–107.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Ceraceopsis: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Ceraceopsis is a fungal genus in the class Agaricomycetes. It has not yet been placed in any order or family. A monotypic genus, it contains the single corticioid species Ceraceopsis verruculosa, found growing on dead deciduous wood in Venezuela. The type collection was made in June 1997, in Yutajé (Amazonas State). Ceraceopsis was circumscribed by mycologists Kurt Egon Hjortstam and Leif Ryvarden in 2007.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Ceraceopsis ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Ceraceopsis là một chi nấm trong lớp Agaricomycetes. Chi này chưa được xếp vào một bộ hay họ nấm cụ thể nào do vị trí phân loại chưa chắc chắn. Loài nấm duy nhất trong chi là Ceraceopsis verruculosa, được tìm thấy trong các thân cây mục ở các cánh rừng rụng lá tại Venezuela. C. verruculosa được hai nhà nghiên cứu nấm Kurt Egon Hjortstam và Leif Ryvarden định nghĩa danh pháp khoa học năm 2007.[1]

Xem thêm

Chú thích

  1. ^ Hjortstam K, Ryvarden L. (2007). Studies in corticioid fungi from Venezuela III (Basidiomycotina, Aphyllophrales). Synopsis Fungorum 23. Oslo, Na Uy: Fungiflora. tr. 56–107.


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Ceraceopsis: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Ceraceopsis là một chi nấm trong lớp Agaricomycetes. Chi này chưa được xếp vào một bộ hay họ nấm cụ thể nào do vị trí phân loại chưa chắc chắn. Loài nấm duy nhất trong chi là Ceraceopsis verruculosa, được tìm thấy trong các thân cây mục ở các cánh rừng rụng lá tại Venezuela. C. verruculosa được hai nhà nghiên cứu nấm Kurt Egon Hjortstam và Leif Ryvarden định nghĩa danh pháp khoa học năm 2007.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI