dcsimg
Life » » Animaux » » Arthropodes » » Hexapodes » Insectes » Ptérygotes » » Orthoptères » » Tettigoniidae »

Obolopteryx tanchipae Barrientos Lozano & Rocha-Sánchez 2016

Obolopteryx tanchipae est une espèce de orthoptères dans la famille Tettigoniidae.

L’EdlV a des données pour 8 attributs, dont :