dcsimg
Life » » Fungi » » Basidiomycota » » Polyporaceae »

Microporellus amazonicus P. S. Medeiros & Ryvarden 2011