dcsimg
Life » » Animaux » » Plathelminthes » Trematoda » » Echinochasmidae »

Stephanoprora podicipei Etchegoin & Martorelli 1997

Stephanoprora podicipei est une espèce de Plathelminthes dans la famille Echinochasmidae.

L’EdlV a des données pour 8 attributs, dont :