dcsimg

Laccocephalum ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Laccocephalum is a genus of fungi in the family Polyporaceae. The genus was discovered in 1895 by Daniel McAlpine and Otto Tepper.[1] The genus name combines the Ancient Greek words λάκκος ("cistern") and κεφαλή ("head").[2]

Species

References

  1. ^ McAlpine, D.; Tepper, J.G.O. (1895). "A new Australian stone-making fungus, Laccocephalum basilapiloides, McAlp. and Tepp". Proceedings of the Royal Society of Victoria. 7: 166–168.
  2. ^ Donk, M.A. (1960). "The generic names proposed for Polyporaceae". Persoonia. 1 (2): 173–302.
 title=
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Laccocephalum: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Laccocephalum is a genus of fungi in the family Polyporaceae. The genus was discovered in 1895 by Daniel McAlpine and Otto Tepper. The genus name combines the Ancient Greek words λάκκος ("cistern") and κεφαλή ("head").

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Laccocephalum ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Laccocephalum là một chi nấm thuộc họ Polyporaceae.

Tham khảo

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Laccocephalum: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Laccocephalum là một chi nấm thuộc họ Polyporaceae.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

麻盖菌属 ( chinois )

fourni par wikipedia 中文维基百科
模式種 Laccocephalum basilapidoides
McAlpine & Tepper

麻盖菌属多孔菌科一个较小的属。由McAlpine和Tepper于1895年建立。此属真菌多分布于澳大利亚

形态特征

一年生担子果,伞状,菌柄中央生或侧生。菌盖圆形或肾形,木质坚硬具麻点,色彩自白灰到深棕。菌柄较圆,生于菌核上。子实层体菌管萌发孔而非菌褶构成。菌管紧密,平行排列,开口椭圆形,无法与子实体分离。萌发孔形状各异,可为圆形或具棱角,色彩自白至赭。孢子大,圆且鲜艳。二菌丝型,生殖菌丝具钳,子实体中主要为联络菌丝。固态厚壁,迈泽尔(Melzer)试剂阴性。无囊状体,常缺小囊状体担子有基钳及4个担子柄担孢子薄壁透明,迈泽尔试剂阴性。此属真菌均为褐腐型[1]

分类系统

麻盖菌属与多孔菌属Polyporus)在形态学上极近似,但更硬且木质,为褐腐型菌,菌盖具麻点,孢子特性(直径44-50μm,橘黄色带刺)亦不同。其拉丁学名Laccocephalum(λάκκος麻点+κεφαή头)即源于其带麻点的菌盖[2]

麻盖菌属现有5种真菌:

  • 石基麻盖菌 Laccocephalum basilapidoides McAlpine & Tepper, 1895
  • 哈曼麻盖菌 Laccocephalum hartmannii (Cooke) Núñez & Ryvarden, 1995
  • 雷丸 Laccocephalum mylittae (Cooke & Massee) Núñez & Ryvarden, 1995
  • 坚硬麻盖菌 Laccocephalum sclerotinum (Rodway) Núñez & Ryvarden, 1995
  • 山丘麻盖菌 Laccocephalum tumulosum (Cooke & Massee) Núñez & Ryvarden, 1995

此属分类尚有争议,1912年Lloyd试图将石基麻盖菌移至多孔菌属[3],而Núñez和Ryvarden则于1995年将其余4种真菌从多孔菌属移入麻盖菌属。

外部链接

参考文献

  1. ^ Núñez M, Ryvarden L. 1995. Polyporus (Basidiomycotina) and related genera. Synopsis Fungorum 10:29.
  2. ^ McAlpine D, Tepper JGO. 1895. A new Australian Stone-making Fungus. Proceeding of the Royal Society of Victoria 7:166.
  3. ^ Lloyd CG. 1912. Synopsis of the stipitate Polyporoids. Mycological Notes 7:115.
 title=
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
维基百科作者和编辑

麻盖菌属: Brief Summary ( chinois )

fourni par wikipedia 中文维基百科

麻盖菌属是多孔菌科一个较小的属。由McAlpine和Tepper于1895年建立。此属真菌多分布于澳大利亚

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
维基百科作者和编辑