dcsimg

Fitomonadlar dəstəsi ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Fitomonadlar dəstəsi (lat. Phyto – monadida ) - Qamçılılar sinfinə aid olan dəstə.

Haqqında

Fitomonadlar iki qamçılı yaşıl qamçılılardır. Onlar autotrof orqanizmlərdir. Böyük əksəriyyəti volvokskimilər fəsiləsində (Volvocidae) birləşərək koloniya şəklində rast gəlinir. Koloniya lövhəşəkilli, şarşəkilli formada ola bilər. Bu fəsilənin ayrı-ayrı koloniyalarında ölçüsü və fərdlərinin sayı müxtəlif olur. Ən sadə quruluşlu koloniya yastı lövhəşəkilli qonium koloniyasıdır. Bu koloniyada fərdlərin sayı 4-16 ədəd olub, tamamilə eyni fərdlərdən ibarətdir və bütün hüceyrələr bir cərgədə düzülərək lövhə şəklindədir. Hər bir fərd koloniyadan ayrılaraq bölünmə vasitəsilə qeyri-cinsi yolla coxalıb yeni koloniya əmələ gətirə bilir. Digər koloniya pandorina koloniyasıdır ki, burada fərdlərin sayı 16-32 ədəddir. Pandorina kaloniyası kürə şəklindədir, hüceyrələr kürənin səthinə düzülür. Koloniyanın bütün hüceyrələri cinsi hüceyrələr törətməkdə iştirak edirlər. Lakin mikroqametlər bir koloniyada , makroqametlər isə digər koloniyalarda əmələ gəlir. Odur ki, koloniyalar erkək və dişi koloniyalara bölünürlər . Fərdlərin sayına görə üçüncü yerdə evdorina koloniyası durur ki, bu koloniyada 32-64 ədəd hüceyrə yerləşir. Pleodorma koloniyası nisbətən mürəkkəb koloniya olub, 128 hüceyrədən ibarətdir. Bu koloniyanın ayrı-ayrı fərdlər arasında müxtəliflik müşahidə edilir, yeni koloniyanı iki cür hüceyrə təşkil edir. Bir qisim hüceyrələr kiçik olub, stiqmaya malikdir. Bunlara vegetativ hüceyrələr deyilir. Digər qismi nisbətən iri hüceyrələr olub, generativ hüceyrələr adlanırlar . Generativ hüceyrələr cinsi çoxalmada iştirak edirlər, makro və mikroqametlər əmələ gətirirlər. Daha mürəkkəb koloniya volvoks cinsinə mənsub olan koloniyadır. Bu koloniya şarşəkilli formadadır. Volvox aureus koloniyasının diametri 500-800 mikron, fərdlərinin sayı 500- 1000 ədəddir. Volvox globator növünün koloniyasının diametri 2mm, koloniyadakı hüceyrələrinin sayı 20000 - ə qədərdir. Koloniyanın əsas kütləsini həlməşik şəkilli maddə təşkil edir ki, onun da xarici səthi daxili səthinə nisbətən möhkəm təbəqə ilə örtülmüşdür. Volvoks koloniyasının fərdlərini heç də tam sərbəst olmayıb, bir-birilə nazik sitoplazmatik çıxıntılarla birləşirlər. Diferansasiya volvoks koloniyasında daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Volvoks koloniyasında daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Volvoks koloniyasında 20000-ə qədər fərdlərdən ancaq 25-30 hüceyrə makroqameta, 5-10 hüceyrə isə mikroqametə çevrilə bilər. Volvoks koloniyasının cinsi çoxalma prosesi yuxarıda qeyd edilmişdir.[1]

Mənbə

B.İ.Ağayev, Z.A.Zeynalova. Onurğasızlar zoologiyası. Bakı , «Təhsil» 2008 , 568 səh

Həmçinin bax

İstinadlar

  1. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. I cild. Bakı, Elm, 2002, 268 s
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ

Fitomonadlar dəstəsi: Brief Summary ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Fitomonadlar dəstəsi (lat. Phyto – monadida ) - Qamçılılar sinfinə aid olan dəstə.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ

Платидорина ( Russian )

provided by wikipedia русскую Википедию
 src=
Микрофотографии 16-клеточных ценобиев (окраска искусственная)

Ценобии обладают необычной для вольвоксовых сильно уплощённой формой, внешне напоминая немного скрученные винтом подковы[3]. Входящие в состав ценобия клетки, кроме собственных оболочек, одевает общая слизистая оболочка ценобия — инволюкрум. На заднем конце инволюкрум образует от 3 до 5 характерных симметричных зубцов[3].

Ценобий составлен из 32 клеток, расположенных в один слой из нескольких правильных рядов: внешнего (16 клеток), промежуточного (12 клеток) и центральной группы (4 клетки). Размер ценобия 165×125×25 мкм. Иногда клеток 16, тогда размер ценобия 70×43×16 мкм. Оболочки клеток значительно отстают от протопласта и, соприкасаясь между собой, оставляют свободные пространства треугольной и четырёхугольной формы. Более значительные свободные промежутки имеются в передней части ценобия между первым и вторым рядом клеток, а также между вторым рядом и центральной группой[2].

Клетки 10—15 мкм длины; в общем эллипсоидные, слегка приплюснутые[2]. В клетке одно ядро диаметром 9,0 мкм и одно ядрышко диаметром 2,8 мкм[4][5]. Число хромосом n=14[4][5]. Хлоропласт массивный чашевидный, с пиреноидом у основания и небольшой стигмой на переднем конце. В передней части клетки две пульсирующие вакуоли и жгутики, поочерёдно обращённые в разные стороны пластинки ценобия[2].

Жизненный цикл

Каждая клетка ценобия способна к бесполому размножению через прохождения стадий образования пластинки (гонидиальная стадия), инверсии и переслаивания (интеркаляции) в процессе формирования дочернего ценобия. Половое размножениеанизогамия, гетероталлизм; с крупными двужгутиковыми яйцеклетками и пакетами двужгутиковых сперматозоидов. Зигота сферическая, с гладкой оболочкой[6][7].

Происхождение

Ультраструктура жгутикового аппарата позволяет предположить, что платидорина эволюционировала от предка, напоминающего хламидомонад (Chlamydomonas)[6][7].

Примечания

  1. 1 2 Kofoid, C.A. Plankton studies. III. On Platydorina, a new genus of the family Volvocidae, from the plankton of the Illinois River // Bulletin of the Illinois State Laboratory of Natural History. — 1899. — Vol. 5, № 9. — P. 419—440.
  2. 1 2 3 4 Дедусенко-Щеголева Н. Т., Матвиенко А. М., Шкорбатов Л. А. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 8. Зелёные водоросли. Класс вольвоксовые. — М.Л.: АН СССР, 1959. — С. 204—206. — 223 с.
  3. 1 2 Iida H., Nishii I., Inouye I. Embryogenesis and cell positioning in Platydorina caudata (Volvocaceae, Chlorophyta) // Phycologia. — 2011. — Vol. 50, № 5. — P. 530—540. — DOI:10.2216/10-80.1.
  4. 1 2 Harris D. O., Starr R. C. Life history and physiology of reproduction of Platydorina caudata Kofoid // Archiv für Protistenkunde. — 1969. — Bd. 111. — P. 138—155.
  5. 1 2 Седова Т. В. Кариология водорослей. — СПб.: Наука, 1996. — С. 13, 225. — 386 с.
  6. 1 2 Platydorina (неопр.). AlgaeBase. (Проверено 24 мая 2016)
  7. 1 2 Platydorina (неопр.). EOL. (Проверено 24 мая 2016)
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Авторы и редакторы Википедии

Платидорина: Brief Summary ( Russian )

provided by wikipedia русскую Википедию
 src= Микрофотографии 16-клеточных ценобиев (окраска искусственная)

Ценобии обладают необычной для вольвоксовых сильно уплощённой формой, внешне напоминая немного скрученные винтом подковы. Входящие в состав ценобия клетки, кроме собственных оболочек, одевает общая слизистая оболочка ценобия — инволюкрум. На заднем конце инволюкрум образует от 3 до 5 характерных симметричных зубцов.

Ценобий составлен из 32 клеток, расположенных в один слой из нескольких правильных рядов: внешнего (16 клеток), промежуточного (12 клеток) и центральной группы (4 клетки). Размер ценобия 165×125×25 мкм. Иногда клеток 16, тогда размер ценобия 70×43×16 мкм. Оболочки клеток значительно отстают от протопласта и, соприкасаясь между собой, оставляют свободные пространства треугольной и четырёхугольной формы. Более значительные свободные промежутки имеются в передней части ценобия между первым и вторым рядом клеток, а также между вторым рядом и центральной группой.

Клетки 10—15 мкм длины; в общем эллипсоидные, слегка приплюснутые. В клетке одно ядро диаметром 9,0 мкм и одно ядрышко диаметром 2,8 мкм. Число хромосом n=14. Хлоропласт массивный чашевидный, с пиреноидом у основания и небольшой стигмой на переднем конце. В передней части клетки две пульсирующие вакуоли и жгутики, поочерёдно обращённые в разные стороны пластинки ценобия.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Авторы и редакторы Википедии