dcsimg
Image of Chloritis pervicina
Unresolved name

Lophotrochozoa

Lophotrochozoa ( Sinhalese )

provided by wikipedia emerging languages
 src=
රෝමානු ගොලුබෙල්ලෙක්, Helix pomatia

Lophotrochozoa වන් හට සත්ත්ව වංශයෙහි වඩාත් සාර්ථක මෘද්වංශකයින් සහ ඇනලිඩාවන් අයත් වේ. මොලොස්කාවන් හට ගොලුබෙල්ලන්, බෙල්ලන් සහ දැල්ලන් ද ඇනලිඩාවන් හට කණ්ඩනය වු පණුවන් හෙවත් ගැඩවිලුන් සහ කූඩැල්ලන් අයත් වේ. මෙම කාණ්ඩ දෙකම කලක් තිස්සේ සමීප සම්බනන්ධතාවයක් පවතින බවට සලකනු ලබන්නේ ඔවුන්හට පොදු trochophore පිළවුන් හේතුවෙනි. නමුත් ඇනලිඩාවන් සන්දිපාදිකයන් හ‍ට වඩාත් සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති බවට සැලකේ. මෙසේ වන්නේ ඔවුන් දෙවර්ගයම කණ්ඩනය වී ඇති බැවිණි. මෙය අභිසාරි පරිණාමයක් ලෙස සැලකේ. එසේ වන්නේ එම වංශ දෙකෙහි රූපාකාරයේ සහ ජානමය වශයෙන් ඇති වෙනස්කම් මත පදනම්වය.

Lophotrochozoa වන් හට නෙමටෝඩා හෙවත් පටිපණුවන් අයත්වේ. Sipuncula සහ මුඛය වටා පක්ෂ්ම රාහියක් පිහිටා ඇති ඇතැම් වංහිකයින් හට lophophore යැයි හැදින්වේ. මොවුන් සම්ප්‍රදායික වශ‍යෙන් එක්ව ගත් කල lophophorates යැයි වර්ග කරනය කරනු ලැබේ. නමුත් දැනට පෙනිගොස් ඇති අන්දමට ඔවුන් නෙමටෝඩාවන් හට සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති සහ ඇතමුන් මෘද්වංශිකයන්ට සහ ඇනලිඩාවන්ට සමාන සම්බන්ධතාවයක් ඇති paraphyletic ලෙසට වර්ගිකරණය කරනු ලැබේ. ඔවුන්හට බෙල්ලන් හෙවත් Brachiopoda වන් අයත්වෙයි. ඔවුන් පොසිල ව‍ාර්තා වල වඩාත් ප්‍රමුඛ වේ. Entoprocta, Phoronida සහ Bryozoaහෙවත් පාසි වැනි සතුන්ද අයත්ය.

References

http://en.wikipedia.org/wiki/Animals#Lophotrochozoa

license
cc-by-sa-3.0
copyright
විකිපීඩියා කතුවරුන් සහ කතුවරුන්

Lophotrochozoa ( Occitan (post 1500) )

provided by wikipedia emerging languages

Los Lofotrocozoaris son un dels dos gropes majors dels Protostomians. Los tres primièrs gropes se desvolopan en formant una larva trocofòra que pòrta de rengadas de cilhas altorn de son ais. Èran autrescòps acampats amb los Artropòdes dins lo grop dels Eutrocozoaris (« qu'an una larva trocofòra ») alara que los Artropòdes produson pas de larva trocofòra. Aqueste acampament se justificava per la segmentacion similara entre los Artropòdes e los Annelides. Aqueste acampament se justifica pas pus uèi.

Los quatre autres phyla an per tòca comuna la preséncia d'un lofofòr, una corona de tentaculs cilhats altorn de la boca. Se considèran doncas coma fasent partida del sosgrop dels Lofoforates. Se caracterizan tanben per un clivatge radial e cèrts autors los consideravan coma de Deuterostomians fins que las analisis filogeneticas los placèsson dins los Eutrocozoaris. Las relacions exactas entre los diferents phyla son pas d'a fons certanas, mas apareis que los Lofoforates e los Eutrocozoaris son de gropes parafiletics.

Vejatz tanben

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Lophotrochozoa ( Tagalog )

provided by wikipedia emerging languages

Ang Lophotrochozoa ay isang superphylum sa kahariang Animalia.


Hayop Ang lathalaing ito na tungkol sa Hayop ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa nito.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Mga may-akda at editor ng Wikipedia

Lophotrochozoa ( Bosnian )

provided by wikipedia emerging languages

Lophotrochozoa ("grebenastokoturaste životinje") su kladus Protostomia unutar Spiralia. Takson je uspostavljen kao monofiletska grupa, zasnovana na molekularnim dokazima.[1][2]

Grupe

Kao bazne grupe, Lophotrochozoa ima Cycliophora i Mollusca i izvedenije grupe Lophophorate, Nemertea i Annelida .[3][4]

Uvođenjem Platytrochozoa i Rouphozoa, dolje je prikazana jedna kandidatska filogenija – iako druge studije oporavljaju niz alternativnih mogućnosti::[5][6][7][8][9][10][11][12]

Protostomia

Ecdysozoa

Spiralia

Gnathifera

PlatytrochozoaRouphozoa

Gastrotricha

   

Platyhelminthes

     

Mesozoa

    Lophotrochozoa

Cycliophora

Annelida    

Echiura

     

Clitellata

   

Siboglinidae

       

Sipuncula

       

Mollusca

Kryptotrochozoa Lophophorata Brachiozoa

Brachiopoda

   

Phoronida

    Bryozoa sensu lato

Entoprocta

   

Ectoprocta

       

Nemertea

             
Odnosno
Nephrozoa

Deuterostomia

Protostomia Lophotrochozoa              

Brachiopoda

   

Phoronida

     

Mollusca

    Annelida    

Echiura

     

Clitellata

   

Siboglinidae

       

Sipuncula

       

Nemertea

     

Platyhelminthes [?]

       

Entoprocta

   

Ectoprocta

       

Platyhelminthes [?]

     

Acanthocephala

   

Rotifera

           

Gnathostomulida

   

Gastrotricha

       

Ecdysozoa

     

Brojni fosilni taksoni mogu se prepoznati kao rani lofotrohozoa, čak i ako se njihove precizne veze i dalje osporavaju. Međutim, relevantni kambrijski fosili su u toku rasprave.

Obilježja

Kladus Lophotrochozoa je imenovan po dvije različite karakteristike svojih članova;

Također pogledajte

Reference

 1. ^ Halanych, K.M., Bacheller, J., Liva, S., Aguinaldo, A. A., Hillis, D.M. and Lake, J.A. (17. 3. 1995). "18S rDNA evidence that the Lophophorates are Protostome Animals". Science. 267 (5204): 1641–1643. doi:10.1126/science.7886451. PMID 7886451.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
 2. ^ Hervé, Philippe; Lartillot, Nicolas; Brinkmann, Henner (maj 2005). "Multigene Analyses of Bilaterian Animals Corroborate the Monophyly of Ecdysozoa, Lophotrochozoa, and Protostomia". Molecular Biology and Evolution. 22 (5): 1246–1253. doi:10.1093/molbev/msi111. PMID 15703236.
 3. ^ Nesnidal, Maximilian P; Helmkampf, Martin; Meyer, Achim; Witek, Alexander; Bruchhaus, Iris; Ebersberger, Ingo; Hankeln, Thomas; Lieb, Bernhard; Struck, Torsten H; Hausdorf, Bernhard (2013). "New phylogenomic data support the monophyly of Lophophorata and an Ectoproct-Phoronid clade and indicate that Polyzoa and Kryptrochozoa are caused by systematic bias". BMC Evolutionary Biology. 13 (1): 253. doi:10.1186/1471-2148-13-253. PMC 4225663. PMID 24238092.
 4. ^ Laumer, Christopher E.; Bekkouche, Nicolas; Kerbl, Alexandra; Goetz, Freya; Neves, Ricardo C.; Sørensen, Martin V.; Kristensen, Reinhardt M.; Hejnol, Andreas; Dunn, Casey W.; Giribet, Gonzalo; Worsaae, Katrine (august 2015). "Spiralian Phylogeny Informs the Evolution of Microscopic Lineages". Current Biology. 25 (15): 2000–2006. doi:10.1016/j.cub.2015.06.068. PMID 26212884.
 5. ^ Paps, Jordi; Baguñà, Jaum; Riutort, Marta (1. 10. 2009). "Bilaterian Phylogeny: A Broad Sampling of 13 Nuclear Genes Provides a New Lophotrochozoa Phylogeny and Supports a Paraphyletic Basal Acoelomorpha". Molecular Biology and Evolutio. 26 (10): 2397–2406. doi:10.1093/molbev/msp150. PMID 19602542.
 6. ^ Struck, Torsten H; Schult, Nancy; Kusen, Tiffany; Hickman, Emily; Bleidorn, Christoph; McHugh, Damhnait; Halanych, Kenneth M (5. 4. 2007). "Annelid phylogeny and the status of Sipuncula and Echiura". BMC Evolutionary Biology. 7 (1): 57. doi:10.1186/1471-2148-7-57. PMC 1855331. PMID 17411434.
 7. ^ Hausdorf, Bernhard; Helmkampf, Martin; Meyer, Achim; Witek, Alexander; Herlyn, Holger; Bruchhaus, Iris; Hankeln, Thomas; Struck, Torsten H.; Lieb, Bernhard (1. 12. 2007). "Spiralian Phylogenomics Supports the Resurrection of Bryozoa Comprising Ectoprocta and Entoprocta". Molecular Biology and Evolution. 24 (12): 2723–2729. doi:10.1093/molbev/msm214. PMID 17921486.
 8. ^ Struck, Torsten H.; Wey-Fabrizius, Alexandra R.; Golombek, Anja; Hering, Lars; Weigert, Anne; Bleidorn, Christoph; Klebow, Sabrina; Iakovenko, Nataliia; Hausdorf, Bernhard; Petersen, Malte; Kück, Patrick; Herlyn, Holger; Hankeln, Thomas (juli 2014). "Platyzoan Paraphyly Based on Phylogenomic Data Supports a Noncoelomate Ancestry of Spiralia". Molecular Biology and Evolution. 31 (7): 1833–1849. doi:10.1093/molbev/msu143. PMID 24748651.
 9. ^ "cycliophorans". Encyclopedia of Life.
 10. ^ Lu, Tsai-Ming; Kanda, Miyuki; Satoh, Noriyuki; Furuya, Hidetaka (29. 5. 2017). "The phylogenetic position of dicyemid mesozoans offers insights into spiralian evolution". Zoological Letters. 3 (1): 6. doi:10.1186/s40851-017-0068-5. PMC 5447306. PMID 28560048.
 11. ^ Temereva, Elena N.; Kuzmina, Tatyana V. (31. 7. 2017). "The first data on the innervation of the lophophore in the rhynchonelliform brachiopod Hemithiris psittacea: what is the ground pattern of the lophophore in lophophorates?". BMC Evolutionary Biology. 17 (1): 172. doi:10.1186/s12862-017-1029-5. PMC 5537927. PMID 28760135.
 12. ^ Luo, Yi-Jyun; Kanda, Miyuki; Koyanagi, Ryo; Hisata, Kanako; Akiyama, Tadashi; Sakamoto, Hirotaka; Sakamoto, Tatsuya; Satoh, Noriyuki (4. 12. 2017). "Nemertean and phoronid genomes reveal lophotrochozoan evolution and the origin of bilaterian heads". Nature Ecology & Evolution. 2 (1): 141–151. doi:10.1038/s41559-017-0389-y. PMID 29203924.
 13. ^ Barnes, Robert D (1982). Invertebrate Zoology. str. 200–206. ISBN 978-0-03-056747-6. OCLC 1015202568.
 14. ^ Reece, Jane B.; Urry, Lisa A.; Cain, Michael L. (2013). Campbell Biology. Berkeley, CA: Pearson. str. 688. ISBN 978-0-321-77565-8.

Dopunska literatura

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori i urednici Wikipedije

Lophotrochozoa ( Interlingua (International Auxiliary Language Association) )

provided by wikipedia emerging languages

Lophotrochozoa es un superphylo de Protostomia, Spiralia.

Nota
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Lophotrochozoa: Brief Summary ( Sinhalese )

provided by wikipedia emerging languages
 src= රෝමානු ගොලුබෙල්ලෙක්, Helix pomatia

Lophotrochozoa වන් හට සත්ත්ව වංශයෙහි වඩාත් සාර්ථක මෘද්වංශකයින් සහ ඇනලිඩාවන් අයත් වේ. මොලොස්කාවන් හට ගොලුබෙල්ලන්, බෙල්ලන් සහ දැල්ලන් ද ඇනලිඩාවන් හට කණ්ඩනය වු පණුවන් හෙවත් ගැඩවිලුන් සහ කූඩැල්ලන් අයත් වේ. මෙම කාණ්ඩ දෙකම කලක් තිස්සේ සමීප සම්බනන්ධතාවයක් පවතින බවට සලකනු ලබන්නේ ඔවුන්හට පොදු trochophore පිළවුන් හේතුවෙනි. නමුත් ඇනලිඩාවන් සන්දිපාදිකයන් හ‍ට වඩාත් සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති බවට සැලකේ. මෙසේ වන්නේ ඔවුන් දෙවර්ගයම කණ්ඩනය වී ඇති බැවිණි. මෙය අභිසාරි පරිණාමයක් ලෙස සැලකේ. එසේ වන්නේ එම වංශ දෙකෙහි රූපාකාරයේ සහ ජානමය වශයෙන් ඇති වෙනස්කම් මත පදනම්වය.

Lophotrochozoa වන් හට නෙමටෝඩා හෙවත් පටිපණුවන් අයත්වේ. Sipuncula සහ මුඛය වටා පක්ෂ්ම රාහියක් පිහිටා ඇති ඇතැම් වංහිකයින් හට lophophore යැයි හැදින්වේ. මොවුන් සම්ප්‍රදායික වශ‍යෙන් එක්ව ගත් කල lophophorates යැයි වර්ග කරනය කරනු ලැබේ. නමුත් දැනට පෙනිගොස් ඇති අන්දමට ඔවුන් නෙමටෝඩාවන් හට සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති සහ ඇතමුන් මෘද්වංශිකයන්ට සහ ඇනලිඩාවන්ට සමාන සම්බන්ධතාවයක් ඇති paraphyletic ලෙසට වර්ගිකරණය කරනු ලැබේ. ඔවුන්හට බෙල්ලන් හෙවත් Brachiopoda වන් අයත්වෙයි. ඔවුන් පොසිල ව‍ාර්තා වල වඩාත් ප්‍රමුඛ වේ. Entoprocta, Phoronida සහ Bryozoaහෙවත් පාසි වැනි සතුන්ද අයත්ය.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
විකිපීඩියා කතුවරුන් සහ කතුවරුන්

Lophotrochozoa: Brief Summary ( Bosnian )

provided by wikipedia emerging languages

Lophotrochozoa ("grebenastokoturaste životinje") su kladus Protostomia unutar Spiralia. Takson je uspostavljen kao monofiletska grupa, zasnovana na molekularnim dokazima.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori i urednici Wikipedije

Lophotrochozoa: Brief Summary ( Occitan (post 1500) )

provided by wikipedia emerging languages

Los Lofotrocozoaris son un dels dos gropes majors dels Protostomians. Los tres primièrs gropes se desvolopan en formant una larva trocofòra que pòrta de rengadas de cilhas altorn de son ais. Èran autrescòps acampats amb los Artropòdes dins lo grop dels Eutrocozoaris (« qu'an una larva trocofòra ») alara que los Artropòdes produson pas de larva trocofòra. Aqueste acampament se justificava per la segmentacion similara entre los Artropòdes e los Annelides. Aqueste acampament se justifica pas pus uèi.

Los quatre autres phyla an per tòca comuna la preséncia d'un lofofòr, una corona de tentaculs cilhats altorn de la boca. Se considèran doncas coma fasent partida del sosgrop dels Lofoforates. Se caracterizan tanben per un clivatge radial e cèrts autors los consideravan coma de Deuterostomians fins que las analisis filogeneticas los placèsson dins los Eutrocozoaris. Las relacions exactas entre los diferents phyla son pas d'a fons certanas, mas apareis que los Lofoforates e los Eutrocozoaris son de gropes parafiletics.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Monumanu maʻukave ( Tongan )

provided by wikipedia emerging languages

Ko e monumanu maʻukave (lea fakalatina (lea fakasaienisi): lophotrochozoa) ko e vahe lahi (superphylum) ia ʻo e ngaahi monumanu ʻoku ʻi ai honau maʻukave ofi ki he ngutu (ko e taimi kotoa ʻi heʻenau moʻui, pē ʻi heʻenau valevale pē).

ʻOku kau ko e ngaahi vahe (phyla) ki he vahe lahí ni:

 • fingota molū (mollusca) ko e ngaahi faʻahinga ʻe taha kilu tupu; (feke, fingota, …)
 • kelemutu mama (annelida); (kelemutu, …)
 • mo e ha ngaahi vahe kehe ʻoku siʻi ʻenau faʻahinga mo e mahuʻinga
Ko e kupu ʻeni ko e potuʻi ia (stub). ʻIo, ko koe, kātaki tokoni mai ʻi hono .
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Lophotrochozoa ( French )

provided by wikipedia FR

Le super-embranchement des lophotrochozoaires (ou Lophotrochozoa) est un des quatre groupes majeurs des protostomiens[1].

Les annélides, mollusques et némertes se développent en formant une larve trochophore qui porte des rangées de cils autour de son axe. Ils sont parfois placés dans le clade hypothétique des eutrochozoaires (= qui ont une larve trochophore), mais les relations au sein des lophotrochozoaires restent controversées[1]. On regroupait auparavant les annélides avec les arthropodes qui ne produisent pas de larve trochophore dans le taxon Articulata, désormais obsolète car polyphylétique (ce rassemblement était justifié par une segmentation similaire).

Les brachiopodes, phoronides, bryozoaires (ou ectoproctes) et entoproctes (parmi les kamptozoaires) ont pour point commun la présence d'un lophophore, une couronne de tentacules ciliés autour de la bouche. Ils sont donc parfois considérés comme faisant partie du clade des lophophorates. Ils sont également caractérisés par un clivage radial et certains auteurs les considéraient auparavant comme des deutérostomiens[réf. nécessaire] jusqu'à ce que de nouvelles analyses phylogénétiques les placent dans les lophotrochozoaires[réf. nécessaire]. Les relations exactes entre les différents embranchements ne sont pas certaines, et il n'est pas exclu que les lophophorates ou les eutrochozoaires soient des groupes paraphylétiques[1].

Les plathelminthes, parfois considérés comme étant à la base des bilatériens, sont aujourd'hui regroupés avec les rotifères et quelques autres parmi les platyzoaires. Il n'est pas clair si cet ensemble est le groupe frère des lophotrochozoaires s.s. (formant alors le clade des spiraliens) ou s'il se situe ailleurs au sein des protostomiens.

Histoire

Le clade des Lophotrochozoa a été proposé par Halanych et al. en 1995. Il est établi à partir d'une phylogénie sur de séquence d'ADNr 18S et comprend initialement les brachiopodes, les bryozoaires, les phoronidiens, les mollusques et les annélides. Le groupe des Lophophorata (brachiopodes, bryozoaires et phoronidiens) se révèle être paraphylétique dans cette étude où les bryozoaires sont groupe-frère de l'ensemble des autres groupes cités. Les brachiopodes sont également trouvés paraphylétique[2].

Évolution

Chez les lophotrochozoaires il y a eu au moins deux sorties des eaux : une chez les mollusques avec les gastéropodes pulmonés et une chez les annélides avec les clitellates (lombrics et sangsues).

Taxonomie

Liste des embranchements actuels[1] :

Selon NCBI (3 janvier 2020)[3] :

Phylogénie

Cladogramme selon une étude réalisée par Ferdinand Marlétaz en 2019[4]:

Spiralia Gnathifera

Gnathostomulida
Chaetognatha
MicrognathozoaRotifera

Lophotrochozoa
Tetraneuralia

KamptozoaMollusca


Gastrotricha


Lophophorata

Brachiopoda
BryozoaPhoronidaAnnelida


Parenchymia

NemerteaPlatyhelminthes
Références

 1. a b c et d Damien Aubert, Classer le vivant : Les perspectives de la systématique évolutionniste moderne, Ellipses, 2017 (ISBN 9782340017733)
 2. KM Halanych, JD Bacheller, AM Aguinaldo, SM Liva, DM Hillis, JA Lake, « Evidence from 18S ribosomal DNA that the lophophorates are protostome animals », Science, vol. 267,‎ 1995 (DOI , lire en ligne)
 3. NCBI, consulté le 3 janvier 2020
 4. Ferdinand Marlétaz, Katja T. C. A. Peijnenburg, Taichiro Goto, Noriyuki Satoh et Daniel S. Rokhsar, « A new spiralian phylogeny places the enigmatic arrow worms among gnathiferans », Current Biology, vol. 29, no 2,‎ 2019, p. 312–318.e3 (DOI , lire en ligne)

Voir aussi

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Lophotrochozoa: Brief Summary ( French )

provided by wikipedia FR

Le super-embranchement des lophotrochozoaires (ou Lophotrochozoa) est un des quatre groupes majeurs des protostomiens.

Les annélides, mollusques et némertes se développent en formant une larve trochophore qui porte des rangées de cils autour de son axe. Ils sont parfois placés dans le clade hypothétique des eutrochozoaires (= qui ont une larve trochophore), mais les relations au sein des lophotrochozoaires restent controversées. On regroupait auparavant les annélides avec les arthropodes qui ne produisent pas de larve trochophore dans le taxon Articulata, désormais obsolète car polyphylétique (ce rassemblement était justifié par une segmentation similaire).

Les brachiopodes, phoronides, bryozoaires (ou ectoproctes) et entoproctes (parmi les kamptozoaires) ont pour point commun la présence d'un lophophore, une couronne de tentacules ciliés autour de la bouche. Ils sont donc parfois considérés comme faisant partie du clade des lophophorates. Ils sont également caractérisés par un clivage radial et certains auteurs les considéraient auparavant comme des deutérostomiens[réf. nécessaire] jusqu'à ce que de nouvelles analyses phylogénétiques les placent dans les lophotrochozoaires[réf. nécessaire]. Les relations exactes entre les différents embranchements ne sont pas certaines, et il n'est pas exclu que les lophophorates ou les eutrochozoaires soient des groupes paraphylétiques.

Les plathelminthes, parfois considérés comme étant à la base des bilatériens, sont aujourd'hui regroupés avec les rotifères et quelques autres parmi les platyzoaires. Il n'est pas clair si cet ensemble est le groupe frère des lophotrochozoaires s.s. (formant alors le clade des spiraliens) ou s'il se situe ailleurs au sein des protostomiens.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR