dcsimg

Image of Micryletta erythropoda (Tarkhnishvili 1994)