dcsimg
Life » » Fungi » » Basidiomycota » » Typhulaceae »

Pistillaria trichomorpha (Schwein.) Corner 1950

Pistillaria trichomorpha est une espèce de Fungi dans la famille Typhulaceae.

L’EdlV a des données pour un attribut :