dcsimg
Life » » Fungi » » Basidiomycota » » Ceratobasidiaceae »

Thanatephorus repetosporus (G. Langer & Ryvarden) P. Roberts 1998

Thanatephorus repetosporus est une espèce de Fungi dans la famille Ceratobasidiaceae.

L’EdlV a des données pour 2 attributs, dont :