Image of Leptospermum scoparium

© 2013 Zoya Akulova