Older version of Zonotrichia albicollis (White-throated Sparrow)

Arthur Chapman